Νέα - Ανακοινώσεις

20

Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εὑρισκόμενος εἰς Κύπρον διά συνάντησιν ἀφορῶσαν τό Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς (Σ.Ε.Μ.Α.), ἐπεσκέφθη τό Σάββατον, 6ην /19ην μηνός Φεβρουαρίου 2011, τά μοναστήρια τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν Κυπρον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ὑπευθύνου τῆς ἀνασυγκροτήσεως Ἐξαρχίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς Κύπρον Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου καί τοῦ κ. Πέτρου Σολωμοῦ ἀπό τήν Φιλιά Μόρφου.Ἡ ἐπίσκεψις αὐτή ἔλαβε χώραν πρῶτα εἰς τό μοναστήριον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ρηγάτου κείμενον εἰς τό χωρίον Κυρά, τό ὁποῖον εἶναι κοντά εἰς τό χωρίον Φιλιά μέ ἱστορίαν 8.000 χρόνων καί πλέον. Μαρτυρίας περί τοῦ μοναστηρίου τούτου ἔχομεν ἀπό τήν περιγραφήν τοῦ Ρώσου περιηγητοῦ Βασιλείου Μπάρσκυ ἀπό τήν ἐπίσκεψίν του τό 1735.

Ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία Του περιῆλθον τούς χώρους τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ καί τῆς Μονῆς ἡμικατεστραμμένους μέ ἐμφανεῖς τάς ζημίας καί τάς φθορᾶς τῆς κατοχῆς. Ταύτας διέφυγεν ἡ ἄνωθεν τῆς θύρας εὑρισκομένη ἐπιγραφή: «Ο ΙΕΡΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΗΓΑΤΟΥ ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΕΚ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΥΚΛΕΟΥΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΙΜΟΘΕΟΥ Α’ ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ 1955», μαρτυροῦσα τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου διά τήν συντήρησιν τῶν μνημείων καί τῆς περιουσίας αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ἀλλαχοῦ.

Εἰς τήν κοιλάδα κάτω ἡ Πατριαρχική συνοδεία ἐπεσκέφθη τό Ἁγίασμα καί ἔπιε ἀπό καλῶς διατηρουμένην πετρόκτιστον βρύσιν, εἶδε τά ὑπολείμματα ἀπό τά ἐργαλεῖα τοῦ ἐλαιομύλου καί ἀντίκρυσε τήν θαυμασίαν θέαν πρός τήν πεδιάδαν καί τόν κόλπον τῆς Μόρφου μέχρι τήν περιοχήν τῆς Τυλληρίας, τά πέριξ χωρία μέχρι τήν Λευκωσίαν καί εἰς τό βάθος δεξιά τήν ὀροσειράν τοῦ Τροόδους.

Καθ’ ὁδόν τῆς ἐπιστροφῆς πρός την Λευκωσίαν ἡ Πατριαρχική Συνοδεία διῆλθεν ἀπό τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ χωρίου Φιλιᾶς, μετατραπεῖσαν εἰς τέμενος καί τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ, κατεστραμμένην μετά τήν πυρπόλησίν της. Ἐκεῖθεν ἐσυνέχισε τήν διαδρομήν της πρός τό μοναστήρι τῆς Παναγίας Ἁψινθιωτίσσης εἰς τό Συγχαρί τῆς ἐπαρχίας Κερυνείας.

Ἡ Μονή αὐτή κτισμένη εἰς τήν νότιον πλευράν τοῦ Πενταδακτύλου μέ μοναδικόν ἐξαγωνικόν Ναόν εἰς τήν Κύπρον ἀπό τά τέλη τοῦ 11ου αἰῶνος δεσπόζει ἐπιβλητική εἰς τήν πέριξ περιοχήν.

Ὁ Μακαριώτατος μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς μέ τό κατεστραμμένον δάπεδον καί τάς νωπογραφίας ἀφῃρημένας ἀπό τάς θέσεις των.

Ἐπιβλητική εἶναι καί ἡ τράπεζα τῆς Μονῆς, μοναδική εἰς τό εἶδος της εἰς τήν Κύπρον, μέ διαστάσεις 20×5μ. καί μέ τήν ἁψιδωτήν ὀροφήν.

Ἀπό τήν νοτίαν πτέρυγα τοῦ Καθολικοῦ ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἠτένισε τήν καταπράσινην πεδιάδα τῆς Μεσαορίας μέ τάς πόλεις καί τά χωρία της, μέ τόν κόλπον τῆς Ἁμμοχώστου, τῆς Λάρνακος καί τῆς Μόρφου.

Ἀπό τόν χῶρον καί τά ἐρείπια τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς Ἁψινθιωτίσσης τοῦ Πατριαρχείου ἡ Πατριαρχική Συνοδεία κατηυθύνθη πρός τήν περιοχήν τῆς ἄλλης Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Κουτσοβέντη.

Ταύτην, λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἠτένισε μακρόθεν, ἁπλωμένην εἰς τάς ἀποκρήμνας πλαγιάς τοῦ Πενταδακτύλου μέ τήν περιουσίαν της νά ἁπλώνεται μέχρι τό χωρίον Μιά Μηλιά.

Ἐν ᾧ ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ὁ Ὑπεύθυνος τῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐξενάγει εἰς τήν ἱστορίαν καί τήν περιουσιακήν κατάστασιν τῆς Μονῆς, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἔφθασεν εἰς τήν περιοχήν τῶν χωρίων Νέου Χωρίου καί Μιᾶς Μηλιᾶς, ἔστρεψεν πρός τήν Λευκωσίαν, ἐκεῖθεν δέ διά τοῦ ὁδοφράγματος τοῦ Ἁγίου Δομετίου ἦλθε πρός τάς ἐλευθέρας περιοχάς καί ἔφθασεν εἰς τό ξενοδοχεῖον διαμονῆς αὐτῆς. Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Actions: E-mail | Permalink |
soap2day