Όροι Χρήσης

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της υφιστάµενης ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου της Κοινότητας Φιλίας (στο εξής "η ιστοσελίδα"). Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφεροµένων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχοµένου αυτής.

Παροχή πληροφοριών και ενηµέρωσης

Η Κοινότητα Φιλίας καταβάλει τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχοµένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιµότητα, δεν εγγυάται όµως  και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καµία περίπτωση, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής της αµέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη η Κοινότητα Φιλίας για οποιουδήποτε είδους ζηµία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας εξ' αφορµής της χρήσης αυτής.

Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που διατίθενται στους χρήστες µέσω της ιστοσελίδας, στον βαθµό που δεν αφορούν την ίδια την Κοινότητα Φιλίας, συλλέγονται από την Κοινότητα Φιλίας από προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται προς τους χρήστες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς . Οποιεσδήποτε εξ' αυτών των πληροφοριών δεν αποτελούν απόψεις ούτε εκφράζουν θέσεις της Κοινότητας Φιλίας. Η Κοινότητα Φιλίας δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίµηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών, η δε παροχή αυτών µέσω της ιστοσελίδας δε µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συµβουλής  ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύµβασης ή συναλλαγής µε την Κοινότητα Φιλίας ή µε τρίτους. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίµηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχοµένων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηµατικών ή άλλων αποφάσεων µ ε αφορµή τις πληροφορίες αυτές γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η Κοινότητα Φιλίας δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζηµίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχοµένων µέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Διόδευση σε ιστοσελίδες τρίτων δια της ιστοσελίδας

Δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται µέσω ειδικών συνδέσµων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόµενο των οποίων διαµορφώνεται µε αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η Κοινότητα Φιλίας δεν εγγυάται τη διαθεσιµότητά τους και δεν  εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόµενο, την ορθότητα, νοµιµότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά µέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η Κοινότητα Φιλίας δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλµατα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζηµία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχοµένων µέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Cookies

Κατά την  επίσκεψη ή χρήση της ιστοσελίδας, ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του επισκέπτη/ χρήστη αρχεία, ευρέως γνωστά ως "cookies". Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαµβάνουν γνώση οιουδήποτε αρχείου του υπολογιστή του. Χρησιµοποιούνται για στατιστικούς λόγους, προκειµένου να καθορίζονται οι περιοχές της ιστοσελίδας που έχουν µεγαλύτερη επισκεψιµότητα, µε απώτερο στόχο την βελτίωση της ποιότητας της ιστοσελίδας. Ο  χρήστης έχει την δυνατότητα να ρυθµίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των αρχείων αυτών, να ειδοποιείται κάθε φορά που εµφανίζεται ένα νέο "cookie" ή να απορρίπτει την εγκατάστασή τους στον υπολογιστή του.

Δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας - Εµπορικά σήµατα

Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας (προγράµµατα, πληροφοριακό υλικό κάθε µορφής, δεδοµένα, λογισµικό, γραφικά, εµπορικά σήµατα, επωνυµίες, λογότυπα κλπ) αποτελεί ιδιοκτησία της Κοινότητας Φιλίας ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της Κυπριακής νοµοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δηµοσίευση, µετάδοση, µεταβίβαση, αναπαραγωγή , διανοµή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή µε άλλον τρόπο εκµετάλλευση, εν όλω ή εν µέρει, του περιεχοµένου της ιστοσελίδας µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο για εµπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Κοινότητας Φιλίας.

Λειτουργία της ιστοσελίδας

Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, µολονότι η Κοινότητα Φιλίας χρησιµοποιεί λογισµικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγµένες από κάθε είδους σφάλµατα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια  δεδοµένων ή άλλη ζηµία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόµενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή µόλυνση µε ιούς ή άλλες µη επιτρεπόµενες παρεµβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται µέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήµατός του από ιούς.

Συµπεριφορά Χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συµµορφώνονται µε τους κανόνες και τις διατάξεις του Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νοµοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνοµη και καταχρηστική συµπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση µε αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέµιτου ανταγωνισµού και άλλων παράνοµων πρακτικών. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της Κοινότητας Φιλίας, αναγόµενη στη κακή ή αθέµιτη χρήση της ιστοσελίδας  και των υπηρεσιών που προσφέρονται µέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η Κοινότητα Φιλίας εµπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζηµίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζηµιώσει την Κοινότητα Φιλίας εκ του λόγου αυτού.

Τροποποίηση όρων χρήσης

Η Κοινότητα Φιλίας διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόµενο της ιστοσελίδας µε µόνη την ανακοίνωσή τους µέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόµενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκµαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Αποδοχή όρων

Η επίσκεψη στον διαδικτυακό τόπο και η χρήση των υπηρεσιών και του περιεχοµένου της ιστοσελίδας δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των πιο πάνω όρων από τον επισκέπτη/ χρήστη και την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας.

soap2day